нашите сайтове english

Електронни услуги на Община Варна, предоставяни чрез портала на ДАЕУ

 

Дирекция Информационно и административно обслужване

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

Дирекция  Екология и опазване на околната среда

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 

Дирекция  Общинска собственост, икономика и стопански дейности

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

Дирекция Туризъм

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

 

Дирекция  Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2083 Издаване на виза за проектиране

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

 

Дирекция Местни данъци

920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

 

Управление на сигурността и контрол на обществения ред

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта