нашите сайтове english

Електронни услуги на Община Варна

 

Помощни видеоматериали за заявяване на ЕАУ

 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги"

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Дирекция "Информационно и административно обслужване"

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

Дирекция  "Екология и опазване на околната среда"

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

Дирекция "Туризъм"

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2047 Категоризация на места за настаняване

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

 

Дирекция  "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране"

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 

Дирекция  "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2103  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2112 Издаване на разрешение за строеж

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

Дирекция "Местни данъци"

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 

9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания

9418 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

 

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на  работното време на обекта

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

 

Дирекция "Здравеопазване"

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

 

 

    Top