нашите сайтове english

Създаване на Морски образователен център, обновяване и оборудване на народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна

Процедура за директно предоставяне: BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Обща цел на проекта: Цялостен ремонт на морски образователен център за деца, салон за провеждане на културни инициативи от различен характер, санитарни възли и изграждане на рампа за хора в неравностойно положение в НЧ „Васил Левски - Галата 1927”, както и дейности за информация и комуникация.

Проект Създаване на Морски образователен център, обновяване и оборудване на народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна