нашите сайтове english

Дирекция "Екология и опазване на околната среда"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Тодор Колев
tkolev@varna.bg
Директор 813 052-820-388 388
ОТДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"        
Ивелина Илиева
isilieva@varna.bg
Началник отдел 813 052-820-388 388
Силвия Кандемир Гл. експерт ООС 411 052-820-330 330
Веселина Савова  Гл. експерт ООС 411 052-820-330 330
Стефана Димитрова-Делева  Гл. експерт ООС 411 052-820-159 159
Пламена Чолакова  Гл. инспектор "Упр-ние, контрол и регулиране на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-923  
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ"        
Дора Илиева
dilieva@varna.bg
Началник отдел 813 052-820-388 388
Мария Колева  Гл. експерт "Управление на отпадъците" 411 052-820-330 330
Екатерина Стоянова  Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 411 052-820-159 159
Максим Ников Ст. инспектор "Управление на отпадъците" 713 052-820-152 295
Невяна Петрова  Инспектор "Управление на отпадъците" 1310 052-820-345 345
Наталия Недялкова  Гл. спец. "Управление на отпадъците" 713 052-820-152 295
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ"        
Милена Недялкова
mnedialkova@varna.bg
Началник отдел 813 052-820-388 388
Биляна Тодорова-Павлова  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Снежана Дойчева  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Небахат Кадир  Ст. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Димчо Терзиев Гл. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Антон Авернов Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Ивайло Добрев Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Веселин Кателиев  Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Боряна Андреева  Ст. инспектор КОЧОТ 1311 052-820-374; 820-119 374, 119
Елка Апостолова  Инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Николай Николаев  Гл. специалист ОЧОТ Зала 37 052-820-930 104, 137
Антония Генова  Старши специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295
Йоана Йорданова  Старши специалист ОЧОТ 904 052-820-130 130
Георги Желязков  Специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295
Нели Неделчева  Ст. специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295