нашите сайтове english

Управление на отпадъците

Списък на местоположението на съдовете за разделно събиране на отпадъци

График за извозване на контейнери за разделно събиране на отпадъци за месец януари 2021 г.

Графици за извозване на едрогабаритни отпадъци за месец януари 2021 г.

Информация за управление на строителни отпадъци и изкопни земни маси

Информация за осигурени съдове за събиране на битови отпадъци и честота на извозване на територията на община Варна

Информация за дружествата, извършващи събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Варна до МБТ инсталацията при с.Езерово и до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав при с.Въглен, както и за сметопочистване на обществените територии

Информация за дружествата, извършващи събиране и транспортиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Варна

Информация за местата за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Варна

Информация за организирани кампании за събиране на опасните битови отпадъци от домакинствата

Информация за разделно събиране на биоразградими отпадъци в съответните административни райони

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон