нашите сайтове english

Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна

Проектът има за цел да се подобрят условията за достъп до културен живот чрез модернизация на културната инфраструктура в гр. Варна. Това ще се постигне чрез реализиране на основните дейности по проекта: строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на сградата на "Филиал на ТМПЦ -Варна".

Покана за пресконференция и церемония „Първа копка“ по проект №BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ-Варна

Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна

    Top