нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
1 67-2019 Галина Тошкова Георгиева   Спорт Младши експерт "Ученически и студентски спорт" 2.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
2 68-2019 Веселина Огнянова Савова   ИИБ Главен експерт 14.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
3   Адриана Петрова Петрова   ОМД Главен експерт "Приобщаващо образование" 16.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
4   Славка Василева Стаматова   Туризъм Главен специалист 17.1.2020  
5   Невена Петрова Клюнкова   УЧРАУ Началник на отдел 20.1.2020  
6   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Старши експерт АО 21.1.2020  
7   Галина Маринова Плугчиева   Туризъм Главен експерт КТО 21.1.2020  
8   Стелияна Георгиева Василева   УЧРАУ Старши инспектор ВАК 21.1.2020  
9   Гинка Николаева Стефанова   Туризъм Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 21.1.2020  
10   Младен Стоянов Стоянов   Туризъм Началник на отдел 23.1.2020  
11   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 23.1.2020  
12   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 24.1.2020  
13   Екатерина Бончова Мишонова   Вътрешен одит Главен вътрешен одитор 24.1.2020  
14 2 Сашка Радославова Велева   ИАО Старши специалист "ЕСГРАОН" 27.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
15   Мая Димитрова Минчева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  27.1.2020  
16   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 27.1.2020  
17   Златка Христова Танева   ПУДОС ръководител на проект 27.1.2020  
18 4 Силвестър Альошев Асенов   ИИБ Мл. Експерт "ВИК" 27.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
19   Людмила Николова Кючукова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 28.1.2020  
20   Дияна Златева Янева   ЦПЛР Директор 28.1.2020  
21   Ивелина Христова Иванова   ДГ №9 "Ален мак" Директор 28.1.2020  
22   Нели Христова Бакърджиева   ДГ №22 "Мечо Пух" Директор 28.1.2020  
23   Снежина Дамянова Дамянова   ДГ№37"Пламъче" Директор 28.1.2020  
24   Милена Николова Капитанова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 29.1.2020  
25 1 Милена Александрова Русева   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни" 29.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
26    Даринка Ангелова Йорданова   Детска ясла №8 ,,Щурче’’ Директор 30.1.2020  
27   Стилиана Вълчева Петрова   Детска ясла №2 ,,Моряче’’  Директор 30.1.2020  
28   Галина Николова Димова   ДГ№2"Щастливо детство" директор 28.1.2020  
29   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Общински педагогически информационен център" 30.1.2020  
30 5 Станислава Руменова Илиева   МД Главен юрисконсулт 31.1.2020  
31 3 Славничка Ангелова Ангелова   ОМД Главен експерт "Училищни конкурси" 4.2.2020  
32   Явор Стефанов Златев   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 10.2.2020  
33   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 11.2.2020  
34   Николинка Славчева Алексиева   ДГ№4"Теменужка" Директор 13.2.2020  
35   Татяна Иванова Славова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 13.2.2020  
36   Анелия Иванова Маринова     СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  13.2.2020  
37   Янчо Николов Вълев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 17.2.2020  
38   Марияна Ангелова Свистунова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 17.2.2020  
39 6 Бела Георгиева Шаркова   АГУП Младши експерт "Недвижимо културно наследство" 18.2.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
40   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител 19.2.2020  
41   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 20.2.2020  
42   Владимир Георгиев Пеев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 20.2.2020  
43   Мария Христова Узунова   ДГ№5"Слънчо" Директор 20.2.2020  
44   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 21.2.2020  
45 7 Златина Илиева Илиева   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     21.2.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
46    Антоанета Иванова Караджова   Детска ясла №1 ,,Щастливо детство’’ Директор 24.2.2020  
47   Соня Димитрова Георгиева    Туризъм Директор 24.2.2020  
48   Наталия Иванова Недялкова    УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол" 26.2.2020  
49   Снежанка Дойчева Иванова   УСКОР Гл. инспектор "Екологичен контрол" 26.2.2020  
50   Нели Маринова Неделчева   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 26.2.2020  
51   Биляна Станчева Тодорова-Павлова   УСКОР Началник на сектор ЕК 26.2.2020  
52   Веселин Радев Кателиев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 26.2.2020  
53   Небахат Нефет Кадир    УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 26.2.2020  
54   Максим Димитров Ников   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол" 26.2.2020  
55   Георги Бориславов Желязков   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 26.2.2020  
56   Драгомира Костова Македонска   ДГ№36"Морска звездица" Директор 26.2.2020  
57   Антония Диянова Генова   УСКОР Ст. специалист "Екологичен контрол" 26.2.2020  
58   Екатерина Владиславова Стоянова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 26.2.2020  
59   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 27.2.2020  
60   Катя Димитрова Граматикова   СД Гл. експерт "Хора с увреждания" 28.2.2020  
61   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 28.2.2020  
62   Марияна Илиева Митакова   ЗВО Главен вътрешен одитор 28.2.2020  
63   Ивайло Добрев Добрев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 2.3.2020  
64   Невяна Тодорова Петрова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол" 2.3.2020  
65   Дамянка Тодорова Куюмджиева     МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 4.3.2020  
66   Свилен Петков Абушев   ОСИСД Гл. експерт "Концесии" 4.3.2020  
67   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 5.3.2020  
68   Йордан Йорданов Пометков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 5.3.2020  
69   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 5.3.2020  
70   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 6.3.2020  
71   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  6.3.2020  
72   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 9.3.2020  
73   Ирена Ганева Русчева   ДГ№29"Звънче" Директор 9.3.2020  
74   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 9.3.2020  
75   Александър Ангелов Александров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 10.3.2020  
76   Екатерина Атанасова Николова   ИИБ Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 11.3.2020  
77   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  11.3.2020  
78   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 11.3.2020  
79   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 11.3.2020  
80   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 11.3.2020  
81   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник на отдел 17.3.2020  
82   Петър Стоянов Ангелов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 17.3.2020  
83   Борислав Методиев Бундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 17.3.2020  
84   Невяна Михайлова Кеманова   Туризъм Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 19.3.2020  
85   Ирина Апостолова Угринска   Туризъм Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 19.3.2020  
86   Ирина Иванчева Нинова   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 20.3.2020  
87   Марин Йорданов Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 24.3.2020  
88 9 Стефка Янкова Павлова   УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 24.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
89   Светла Веселинова Вутова   МД Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" 25.3.2020  
90   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 25.3.2020  
91   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 25.3.2020  
92   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 26.3.2020  
93   Виктор Николаев Колев   АГУП Гл. специалист "Регулация" 27.3.2020  
94   Красимира Веселинова Балтанова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.3.2020  
95   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.3.2020  
96   Кремена Георгиева Георгиева   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.3.2020  
97   Стоян Аргиров Аргиров   ОП УПО Директор 31.3.2020  
98   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 1.4.2020  
99   Йорданка Тодорова Димитрова   СД Мл. експерт „Социални програми и проекти”  1.4.2020  
100   Ана Славчева Абрашева   Превенции Секретар на МКБППМН 2.4.2020  
101   Дияна Тошкова Казакова   МД Началник на отдел ОДОП 2.4.2020  
102   Тихомир Василев Патарински   Туризъм Началник на отдел МРА 2.4.2020  
103   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 2.4.2020  
104   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Гл. експерт "Дружества с общинско участие" 2.4.2020  
105   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 3.4.2020  
106   Иван Ганчев Ганчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 3.4.2020  
107   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 3.4.2020  
108   Пламена Кънева Кънева    МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.4.2020  
109   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 3.4.2020  
110   Магдалена Стоянова Стефанова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 3.4.2020  
111   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 3.4.2020  
112   Бранимир Христов Кузманов   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 6.4.2020  
113   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 6.4.2020  
114   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Гл. експерт ОВ 6.4.2020  
115   Дора Колева Дякова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 6.4.2020  
116   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 6.4.2020  
117   Мая Петрова Колева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 6.4.2020  
118   Жинела Нанкова Желязкова   УСКОР Началник на отдел 7.4.2020  
119   Нели Славова Зайкова   ДЛЗЛ Длъжностно лице по защита на личните данни 7.4.2020  
120   Мария Кирилова Канзафирова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 7.4.2020  
121   Теодора Енчева Христова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 7.4.2020  
122   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "К и Р" 8.4.2020  
123   Милена Генова Минева    АГУП Старши юрисконсулт 8.4.2020  
124   Теодора Колева Добрева   УС Началник на отдел 8.4.2020  
125 10 Вартухи Антонова Стоянова   КДР счетоводител "Контрол по СФУК" 9.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
126   Магдалена Георгиева Вълкова   ДГ№42"Българче" Директор 9.4.2020  
127   Антон Костов Авернов   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 10.4.2020  
128   Йовка Стефанова Желязкова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 10.4.2020  
129   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Началник на отдел 10.4.2020  
130   Людмила Павлова Михайлова   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 10.4.2020  
131   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      10.4.2020  
132   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 10.4.2020  
133   Маргарита Донева Вълканова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 10.4.2020  
134   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Гл. експерт "Читалищни и сценични дейности" 10.4.2020  
135   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 10.4.2020  
136   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 13.4.2020  
137   Янислава Димитрова Шопова   СД Гл. експерт "Икономист" 13.4.2020  
138   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 13.4.2020  
139   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 13.4.2020  
140   Георги Николаев Николов   ИАО Ст. експерт "Системен администратор" 13.4.2020  
141   Христина Димова Христова   ИАО Началник на отдел ИКТ 13.4.2020  
142   Тодор Николов Колев   УСКОР Гл. инспектор "Екологичен контрол" 13.4.2020  
143   Катя Николова Момчилова   Туризъм Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 13.4.2020  
144   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 13.4.2020  
145   Елена Великова Йорданова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 13.4.2020  
146   Даниела Стоянова Тодорова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 13.4.2020  
147   Велина Ганчева Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 13.4.2020  
148   Юлия Петкова Петкова   КОБС Директор 13.4.2020  
149   Людмила Илиева Дикова   КОБС Началник на отдел 13.4.2020  
150   Кремена Кръстева Николова   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 13.4.2020  
    Top