нашите сайтове english

Ръководство

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Иван Портних
ivanportnih@varna.bg
Кмет 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Елена Гюзелева
egyuzeleva@varna.bg
Началник отдел "Обща канцелария" 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Миглена Йонкова
myonkova@varna.bg
Гл. експерт "Канцелария на кмета" 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Христо Иванов
hivanov@varna.bg
Заместник-кмет 306 052-820-231 231
Нели Енчева
nentcheva@varna.bg
Гл. специалист "Техническо осигуряване" 306 052-820-231
факс 052-820-134
231
Коста Базитов
kbazitov@varna.bg
Заместник-кмет 1304 052-820-117

117
Преслава Димитрова Гл. специалист "Техн.осигуряване" 1303 052-820-117 117
Пламена Маринова
pmarinova@varna.bg
Заместник-кмет 1008 052-820-328,
052-820-032
328
Яна Жекова
yazhekova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническo осигуряване" 1007 052-820-328,
052-820-032
328
Пейчо Пейчев
ppeychev@varna.bg
Заместник-кмет 501 052-820-030 310
Тодор Иванов
tivanov@varna.bg
Заместник-кмет 1002 052-820-283 283
Невин Али Басри
nbasri@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническo осигуряване" 1001 052-820-283,
т/ф 052-820-147
283
Нора Момчева
nmomcheva@varna.bg
Секретар 403 052-820-001 335
Дияна Йорданова
dyordanova@varna.bg
Мл. експерт "Информационно и техн. осигуряване" 403 052-820-001,
ф. 052-820-002
335
Тодор Балабанов

Председател на Общински съвет 303 052-820-028 363
Велина Димитрова 
vdimitrova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 303 052-820-363,
т/ф 052-820-064
363
  Главен архитект 502 052-820-391 391

Нели Зайкова
zld@varna.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни 408 052-820-303 303
ЗВЕНО "РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"        
Христо Недев
hnedev@varna.bg
Служител по сигурността на информацията 1106 052-820-666
ф.052-820-111
274
Даниела Клинкова Гл. специалист "Регистратор на КИ" 1107 052-820-336 336
Росен Димитров Гл. експерт "Зав. регистратура КИ" 1107 052-820-336 336
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ        
Силвия Йовкова 
syovkova@varna.bg
Ръководител на звено 714 052-820-258 258
Лидия Димитрова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Екатерина Мишонова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Дияна Колева Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ"        
Стелияна Маринова
smarinova@varna.bg
Началник отдел 812 052-820-129 129
Лорина Янева Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Любослава Аргирова Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Дарина Зафирова Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Калушка Жечева Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 812 052-820-129 129
Top