нашите сайтове english

Ръководство

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Благомир Коцев
kmet@varna.bg

Кмет 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280

Диана Бекярова

Началник отдел "Обща канцелария" 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Павел Попов
ppopov@varna.bg
Заместник-кмет 1304 052-820-117

117
Нели Николаева
nnikolaeva@varna.bg
Гл. експерт „Информационно и техническо осигуряване“ 1304 052-820-117

117
Диан Иванов
divanov@varna.bg
Заместник-кмет 306 052-820-231 231
Милена Аргирова
margirova@varna.bg
Гл. експерт „Информационно и техническо осигуряване“ 306 052-820-231

231
Снежана Апостолова
sapostolova@varna.bg
Заместник-кмет 1008 052-820-328 328
Цветозара Живкова
tszhivkova@varna.bg
Специалист “Техническо осигуряване” 1007 052-820-328 328

Христо Рафаилов
hrafailov@varna.bg

Заместник-кмет 1103 052-820-030 310
Тони Георгиева
ttgeorgieva@varna.bg
Гл. специалист "Техническо осигуряване" 1103 052-820-310
052-820-030
т/ф 052-820-005
310
Илия Коев
Заместник-кмет 1002 052-820-283 283
Нели Енчева
Гл. специалист "Техническо осигуряване" 1001 052-820-283,
т/ф 052-820-147
283
Пламен Китипов
Заместник-кмет 501 052-820-334 334

Христина Олянова

hbachvarova@varna.bg

Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 501 052-820-334 334
Силва Крикорян
Секретар 403 052-820-001 335
Дияна Йорданова
dyordanova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 403 052-820-001,
ф. 052-820-002
335
Христо Димитров
hdimitrov@varna.bg
Председател на Общински съвет 303 052-820-028 363
Велина Димитрова 
vdimitrova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 303 052-820-363,
т/ф 052-820-064
363
Виктор Бузев
Главен архитект 502 052-820-391 391
Нели Зайкова
zld@varna.bg
Длъжностно лице по защита на личните данни 408 052-820-303 303
ЗВЕНО "РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"        
Христо Недев
hnedev@varna.bg
Служител по сигурността на информацията 1106 052-820-666
ф. 052-820-111
274
Даниела Клинкова Гл. специалист "Регистратор на КИ" 1107 052-820-336 336
Росен Димитров Гл. експерт "Зав. регистратура КИ" 1107 052-820-336 336
Боян Банчев Мл. експерт "Регистратор на декласиф. информация" 1107 052-820-336 336
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ        
Силвия Йовкова 
syovkova@varna.bg
Ръководител на звено 714 052-820-258 258
Лидия Димитрова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Екатерина Мишонова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Дияна Колева Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ"        
Стелияна Маринова
smarinova@varna.bg
Началник отдел 812 052-820-129 129
Лорина Янева Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Любослава Аргирова Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Дарина Зафирова Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Калушка Жечева Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 812 052-820-129 129
Top