нашите сайтове english

Процедура за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община варна

УТВЪРДЕНА със Заповед № 1902 от 03.06.2020 г.

на Кмета на Община Варна

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА
ЕТИЧНИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ОБЩИНА ВАРНА

Варна, 2020 г.

 

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна урежда организацията, реда, начините за устаноняване и докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна, както и реда за предприемане на последващи мерки.
Чл.2. Чрез Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна се цели да се защитят интересите на обществото чрез:
1. Създаване на гаранции, че служителите ще изпълняват правомощията или задълженията си етично и почтено при спазване на Конституцията и законите на Република България;
2. Повишаване на общественото доверие в общинската администрация.
Чл.3. Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна се прилага при спазване на следните принципи:
1. Законност, независимост, обективност и безпристрастност;
2. Зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;
3. Защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;
4. Защита на лицата, подали сигнал за нарушение.

 

РАЗДЕЛ II
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ

Чл.2. Всеки гражданин, организация или служител на общинската администрация може да подава сигнали до Кмета на Община Варна.
Чл.3. Кметът на Община Варна отговаря за цялостната работа по докладване на нарушенията на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна.
Чл.4Секретарят на Община Варна, отговаря за организацията на работа със сигналите, постъпили в Община Варна чрез различни комуникационни канали.
Чл.5. (1) Сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени на място лично или чрез изрично упълномощен представител, на интернет страницата на Община Варна, раздел „Сигнали“ – „Подаване на сигнали, жалби и предложения по електронен път“, по телефон в Информационен център на Община Варна или по пощата.
(2) За подаден сигнал по телефона се попълва форма, която трябва да съдържа трите имена, координати за обратна връзка – телефон или електронен адрес, адрес за кореспонденция на подателя и описание на заявлението.
(3) Подадените сигнали се регистрират в Административната информационна система (АИС) на Община Варна и се предават за резолюция на Секретаря на Община Варна.
(4) Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Чл.6. Когато има подадени сигнали, които не са от компетентността на Община Варна, те се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, освен ако има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалия сигнала.
Чл.7 (1) Секретарят на общината се запознава със сигнала и възлага разглеждането му или извършването на проверки на съответните компетентни длъжностни лица, които следва да изготвят отговор в установените срокове обективно и законосъобразно. При необходимост Секретарят на общината събира допълнително факти, с цел установяване на обективната фактическа обстановка, включително може и да проведе разговор с лицето, срещу когото е подаден сигнала за нарушение на нормите на Етичния кодекс.
(2) Подадените сигнали не могат да се възлагат за разглеждане на длъжностни лица, чиито действия засягат.
Чл.8. След като се изяснят изнесените факти и обстоятелства, Секретарят на общината уведомява Кмета и му предоставя цялата документация по случая, както и предложение относно ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния служител.
Чл.9. (1) Кметът на общината взема решения по сигналите след като се е запознал с обясненията и възраженията на заинтересованите лица.
 (2) При липса на достатъчно основания за нарушение на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна, Кметът на общината с писмена резолюция прекратява производството по преписката.
(3) При наличие на достатъчно основания Кметът на общината нарежда със заповед на дисциплинарния съвет да образува дисциплинарно дело срещу държавните служители, нарушили Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна или предприема необходимите действия за производство по налагане на дисциплинарно наказание на служители, назначени по трудово правоотношение в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Чл.10. (1) Решенията по сигнали се вземат най-късно в двумесечен срок от постъпването им. Те са писмени и се съобщават на подателите в 7-дневен срок от постановяването им.
(2) Решенията, взети по сигнали, не подлежат на обжалване.
Чл.11Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има вече решение, не се възлагат отново за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
Чл.12. Решенията по сигнали се изпълняват в едномесечен срок от постановяването им. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от Кмета на Община Варна, но не с повече от два месеца, за което се уведомява подателя.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Процедура за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна влиза в сила от датата на утвърждаването й със Заповед на Кмета на Община Варна и отменя Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна от 26.10.2012 г.
§2. Настоящата Процедура следва да се доведе до знанието на всички служители в общинската администрация за сведение и изпълнение, като запознаването с нейното съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.

Top