нашите сайтове english

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжност Директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

Директор на дирекция „Местни данъци при Община Варна

 

 На 25.06.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Варна ет.4, стая 403 ще се проведе конкурс с допуснатите кандидати:

 

 1. Веселин Христов Христов
 2. Йорданка Димитрова Радева
 3. Неджие Ахмедова Мехмедова
 4. Галина Кирилова Тодорова
 5. Красимир Василев Колев

 

Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за местните данъци и такси
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за туризма
 • Закон за счетоводството
 • Наредба на Общински съвет Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
 • Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

1.1. Кандидатите ще решават тест от 30 въпроса.

1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

1.3. Минимален резултат за допускане до интервю - 25 верни отговора.

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават, резултатите на кандидатите: за решаване на теста и за интервюто.

     

 

  Председател  на конкурсната комисия:     ______(п)_______
                                                                                                                                                                                             /Нора Момчева/

 

Публикувано на 16.06.2020 г.