нашите сайтове english

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

 ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

директор на дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ“

при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

  1. Веселин Христов Христов;
  2. Йорданка Димитрова Радева;
  3. Неджие Ахмедова Мехмедова;
  4. Галина Кирилова Тодорова;
  5. Красимир Василев Колев.

След отмяна на извънредното положение ще бъде обявена датата, часа и мястото на теста.

 

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(П)_________                      

                                                                       (Нора Момчева)

 

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

директор на дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ“

при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия не допуска до участие следните кандидати:

  1. Бояна Димитрова Цонева

Основание за недопускане: Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит, а именно 4 години в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

  1. Деница Радева Минева

Основание за недопускане: Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит, а именно 4 години в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(П)_________                      

                                                                       (Нора Момчева)

 

Публикувано на 27.03.2020 г.