нашите сайтове english

Подбор за длъжност главен експерт „Водоснабдяване и канализация” към дирекция „ИИБ“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „Водоснабдяване и канализация” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Технически науки в направление Архитектура, строителство и геодезия;

1.3.Две години професионален опит в област

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2. Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

* Мястото е по заместване.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 04.02.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при формирането и провеждането на политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел „Инфраструктурни проекти”;

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на водоснабдителните мрежи и съоръжения на територията на община Варна;

Самостоятелно или съвместно с други специалисти извършва проучвания и анализи и определя тенденциите в развитието на проблематиката, по която работи;

Съгласно изискванията на нормативната уредба, разглежда и проверява инвестиционни проекти, окомплектова преписки и подготвя разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура;

Участва в търгове, държавни приемателни комисии за обекти на техническата инфраструктура и в експертни съвети на Община Варна;

Дава становища по проекти на нормативни актове и участва в набиране, обработка и оценка на информация от страната и чужбина в областта, в която работи;

Съгласувано с директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”, дава тълкувания съобразно действащата нормативна уредба, устни и писмени консултации по проблеми на развитието и експлоатацията на водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения;

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Изпълнява допълнително възложени задачи от началника на отдел „Инфраструктурни проекти” и от директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на политиката на Община Варна в областта на техническата инфраструктура.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1100 лева.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Заявление за участие

 

Публикувано на 21.01.2020 г.