нашите сайтове english

Подбор за длъжност старши инспектор „Обществен транспорт и комуникации” към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Старши инспектор „Обществен транспорт и комуникации” към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ при Община Варна. 

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Социални, стопански и правни науки, технически науки;

1.3.Една година професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. 

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.  

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.  

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 11.02.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите. 

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.  

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в разработката на стратегия и политика на масовия градски транспорт и неговото развитие в направлението на автобусните и тролейбусните превози;

Подготовка на разрешителни документи за извършване на таксиметрови превози на територия на община Варна, съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози;

Подготовка на разрешителни документи за извършване на превози с атракционна цел на територия на община Варна, съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози;

Подпомага организацията по изпълнение на междуобластни превози и превози от Републиканската транспортна схема;

Осигуряване на комуникация и обратна връзка със съответното ресорно министерство в областта на обществения транспорт, НАП, дирекция „Местни данъци“ в община Варна, Областна дирекция на МВР – сектор „Пътна полиция“, ИА „Автомобилна администрация“ и други структури, чиято дейност е свързана с обществения транспорт.

Подпомага организацията за избор на превозвач/и, при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

Организира и контролира актуализацията на маршрутните разписания на градските основни и допълнителни линии и междуселищни линии, в обхвата на общинската транспортна схема;

Следи за изпълнение на договорите за обществен превоз на пътници, сключени между община Варна и съответните превозвачи, независимо от вида собственост;

Участва в консултативни органи и структури на администрацията, като подпомага разработката на подзаконови нормативни актове – Правилници, Наредби и др., в областта на обществения транспорт;

Подготвя необходимите документи за плащане от страна на община Варна, при спазване на изискванията на СФУК, с която се гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление на публичните финанси и прозрачност при разходването им.

Проучва исканията на физически и юридически лица, като осъществява комуникация със съответните превозвачи, вкл. „Градски транспорт“ ЕАД, ОП ТАСРУД, ИА „Автомобилна администрация“, ОД на МВР – сектор „Пътна полиция“ и др. и изисква техни становища по конкретни заявления и жалби. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 950 лева. 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Заявление за участие

 

Публикувано на 28.01.2020 г.