нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжност началник на отдел „Инфраструктурни проекти” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна

  

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

 1. Иво Божидаров Кутев
 2. Георги Георгиев Георгиев
 3. Боян Ненчев Станчев
 4. Слави Красинов Павлов
 5. Валери Кирилов Йорданов
 6. Мартин Николов Нухов
 7. Светослав Ивайлов Симеонов

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________                                                                                                                                                                                         /Нора Момчева/

 

След отмяна на извънредното положение ще бъде обявена датата, часа и мястото на теста.

 

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия не допуска до участие следните кандидати:

 1. Диан Великов Димитров – не отговаря на изискванията за професионален опит.
 2. Бояна Димитрова Цонева – не отговаря на изискванията за професионален опит.
 3. Десислава Николаева Тенева – не отговаря на изискванията за професионален опит.
 4. Деница Радева Минева – не отговаря на изискванията за професионален опит.
 5. Христо Йорданов Железаров- Не отговаря на изискванията за професионална област на висшето образование

 

 Председател  на конкурсната комисия:________(п)_________                                                                                                                                                                                    /Нора Момчева/

 

Публикувано на 27.03.2020 г.