нашите сайтове english

Cъобщение за провеждане на конкурс за длъжност началник на отдел „Инфраструктурни проекти” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

 ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

 Началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна

 

 На 21.05.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Варна ет.4 стая 403 ще се проведе конкурс с допуснатите кандидати:

 

 1. Иво Божидаров Кутев
 2. Георги Георгиев Георгиев
 3. Боян Ненчев Станчев
 4. Слави Красинов Павлов
 5. Валери Кирилов Йорданов
 6. Мартин Николов Нухов
 7. Светослав Ивайлов Симеонов

 

Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за енергетиката
 • Закон за водите
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за общинската собственост
 • НАРЕДБА No8 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА
 • НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 • Наредба №8/28.07.1999 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
 • Наредба №4/14.09.2004 за условия и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
 • Наредба №6/09.06.2004 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните ел. мрежи
 • Наредба №15/28.07.2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения на топлинна енергия
 • Наредба №6/25.11.2004 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения на природен газ
 • Наредба №16-334/06.04.2007 за топлоснабдяването
 • Наредба №16/09.06.2004 за сервитутите на енергийните обекти
 • Наредба №5/23.07.2009 за сервитутите на електронните съобщителни мрежи
 • Наредба №17/03.06.2005 за правила за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръжения към тях
 • Наредба №21/11.05.2007 за правила за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения

 Конкурсната комисия за длъжността Началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, определя следната Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

1.3. Минималният резултат за допускане до интервю е 20 верни отговора.

 1. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

 

                                                                                            

  Председател  на конкурсната комисия:     ______(п)_______
                                                                                                                                                                                             /Нора Момчева/

 

Публикувано на 14.05.2020 г.