нашите сайтове english

Обява за подбора длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  УПРАВИТЕЛ

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

  1.         Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

                 1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

                 1.2.Професионална област – ветеринарна медицина, аграрни науки, стопанска;

                 1.3.Две години професионален опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

  1. Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

  1. Документи за участие:

    Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

                 3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

                 3.2. Автобиография

                 3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

                 3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 13.05.2020 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

  1. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.
  1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

                 6.1.Основна цел на длъжността: Да осъществява дейности по управление, осигуряване и обслужване на „Общински приют за безстопанствени кучета”. Контрол по спазването и осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на безстопанствените кучета в „Общински приют за безстопанствени кучета”.     

                 6.2.Области на дейност: Организация и контрол на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”, съгласно действащото законодателство и утвърден от Кмета на Община Варна, Правилник за вътрешния ред и организацията на работа в „Общински приют за безстопанствени кучета”.

                 6.3.Преки задължения:

         Отговаря за осигуряването на храна, медикаменти и консумативи за животните в „Общински приют за безстопанствени кучета”.

         Получава жалби и сигнали от граждани и организации, разпределя и контролира тяхното изпълнение в срок.

         Извършва проверки, изготвя доклади и отговори във връзка с постъпили сигнали, жалби, заявления по Закона за достъп до обществена информация и предложения от граждани, организации и юридически лица.

         Води и своевременно отчита в дирекция “Финансово–стопански дейности” изискуемите месечни финансови документи. Подготвя отчети и справки.

         Участва в процедури по Закон за обществени поръчки във връзка с обезпечаването на дейността.

         Изготвя  отчети, справки, становища, отговори и др. във връзка с дейността на „Общински приют за безстопанствени кучета”.

         Актуализира своевременно информацията в сайта на „Общински приют за безстопанствени кучета”. Води електронния регистър на постъпилите и върнати по места безстопанствени животни като въвежда информация от надлежната документация.

         Участва в работни групи и комисии по проблемите на „Общински приют за безстопанствени кучета”.

Организира архивирането на регистрите, водени в „Общински приют за безстопанствени кучета”.

         Отговаря за ползването и опазването на активите на „Общински приют за безстопанствени кучета” (сгради, инструментариум, техника и др.).

         Контролира годността на личните предпазни средства ползвани от служителите на „Общински приют за безстопанствени кучета” и организира снабдяването им с нови.

         Организира и разпределя работата в приюта в съответствие с действащата нормативна уредба.

         Изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел „Опазване на обществения ред” и Директор на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1400 лева.

Допълнителни плащания и/ или социални придобивки: по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Заявление за участие

 

Публикувано на 29.04.2020 г.