нашите сайтове english

Подбор за длъжност старши счетоводител към дирекция „Финансово-стопански дейности“, отдел „Счетоводство“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“, ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

                 1.1.Степен на завършено образование – Висше, Бакалавър

                 1.2.Професионална област – Стопански науки

                 1.3.Една година професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

  1. Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

  1. Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         3.2. Автобиография

         3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

         3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 12.05.2020 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

  1. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.
  1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         6.1.Основна цел на длъжността:

Осигуряване на:

  1. Ефективно, целесъобразно и законосъобразно извършване на касовите и банковите операции;
  2. Счетоводно отчитане на приходи и разходи, ДМА, КМА, пасиви и други счетоводни обекти при спазване на “Счетоводната политика” и “Системите за финансово управление и контрол” на Община;

         6.2.Области на дейност: Финансово-счетоводната политика на Община Варна.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1300 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 28.04.2020 г.