нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжността диспечер

О Б Я В Л Е Н И Е 

Община Варна набира кандидати за длъжността Диспечер по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 3“, процедура  № BG05M9OP001-2.101-0196-CO01, АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 год.

 

 • Работно място: Община Варна
 • Диспечер: брой места 5 (на пълен работен ден)

Обхват: община Варна

 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Средно

1.2. Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

 

 1. Допълнителни умения:

2.1. Да умее да работи самостоятелно и в екип.

2.2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен.

2.3. Да предлага решения да възникнали проблеми.

2.4. Обективност на преценката.

2.5. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

 

 1. Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

 

 1. Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2. Автобиография

4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 02.06.2020 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

        

 1. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто, както следва:

Ред за провеждане на процедурата за избор чрез интервю:

6.1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от сформирана комисия, съгласно заповед на Кмета на Община Варна;

6.2. Конкурсът протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в срок до 3 (три) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • След проверката на съответствията на представените документи се провежда интервю.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не се представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.6.1. и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 3 (три) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна.

Кметът на Община Варна сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността:

Да координира цялостната дейност на шофьори и сътрудници „Социална работа“ по приемане и подаване на заявки: за покупка и доставка на продукти от първа необходимост и лекарства със средства на потребителите, заплащане на битови сметки, извършване на неотложни административни услуги, също  със средства на потребителите.

7.2. Области на дейност:

Организация по приемане и обработване на заявки за покупка и доставка на храна, хранителни продукти и лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на неотложни административни услуги със средства на потребителите. Следи за натовареността на шофьорите и сътрудниците „Социална работа“ през деня, за наличието и правилното използване на личните предпазни средства и дезинфектанти. Приемане на  месечни отчети на сътрудници „Социална работа“ и шофьори.

 

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 900 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел  “Социални услуги и проекти” към Дирекция “Социални дейности”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-544

Лице за контакт: Ивелина Кирилова – ръководител на Проект

 

Обявление

Заявление за участие

 

Публикувано на 19.05.2020 г.