нашите сайтове english

Решение от проведения конкурс за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги“ по проект „Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021 г.“

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал в областните информационни центрове, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), по проект  „Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021г.“ по договор BG05SFOP001-4.004-0010-C01, финансиран по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г., Комисия назначена със Заповед № 0099/16.01.2020 г. на Кмета на Община Варна, на база проведената документална проверка, тест и интервю с допуснатия кандидат за експертната длъжност „Информационно обслужване и услуги“ и въз основа на получената крайна оценка, класира следния кандидат:  

 

ТРИ  ИМЕНА

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

1

Петър Георгиев Драгнев

43

 

Дата и място: 28.05.2020 г. гр. Варна

Решение от проведения конкурс за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ– Варна

 

Публикувано на 01.06.2020 г.