нашите сайтове english

Обява за конкурс за началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии"

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ"

В ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

при Община Варна

 

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

1.2. Професионална област –  природни науки, друга;

1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 15.06.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес delovodstvo@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
  2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата на отдела. Осъществява контрол на дейностите, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; събиране на биоразградимите отпадъци от заведенията за обществено хранене и търговските обекти; предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища. Контролира изпълнението на договорите с фирми, осъществяващи дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Осъществява координация и взаимодействие с еколозите от районните администрации и кметствата на територията на общината по екологични проблеми и дейността на сметопочистващите фирми.

         Изготвя план-сметка за разходите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци.

  1. Заплата, определена за длъжността: до 1790 лв.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 369

Лице за контакт: Гергана Беделева

Заявление за участие в конкурс

Декларация

 

Публикувано на 04.06.2020 г.