нашите сайтове english

Обява за конкурс за началник на отдел „Опазване на околната среда”

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

Началник на отдел „Опазване на околната среда” в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

  1.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

1.2. Професионална област –  природни науки; друго.

1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 15.06.2020 г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес delovodstvo@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
  2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         Организира, координира и участва в разработването и актуализирането на програми, проекти и стратегии насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване. Контролира изпълнението на договори, сключени в областта на екологията и опазване на околната среда. Извършва контрол на процедурите по издаване, изменение и прекратяване на разрешително за водовземане на минерални води публична общинска собственост и използване на водния обект. Възлага и контролира почистването и поддържането на отводнителните канали, дерета и водостоци на територията на общината. Организира подготовката и координира изпълнението на проектите предвидени в „Програмата за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна“. Предлага решения по изпълнение на „Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда”.

  1. Основната заплата, определена за длъжността: до 1790 лв.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Ирина Нинова

Заявление за участие в конкурс

Декларация

 

Публикувано на 04.06.2020 г.