нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ" към дирекция „Екология и опазване на околната среда“

при Община Варна   

 

 1. ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
 2. БИЛЯНА СТАНЧЕВА ТОДОРОВА-ПАВЛОВА
 3. МАРТИН ВАНКОВ ИВАНОВ
 4. ВЕСЕЛИН РАДЕВ КАТЕЛИЕВ
 5. ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА СИРАКОВА
 6. НЕРИМАН СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА
 7. НЕБАХАТ НЕФЕТ КАДИР
 8. МИЛЕНА РУМЕНОВА НЕДЯЛКОВА
 9. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
 10. ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕЗАРОВ
 11. АЛБЕНА АСЕНОВА КЕНАНСКА
 12. ДЕРИЯ ПЕКИН ТАШЕВА
 13. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНЕВ
 14. АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 03.07.2020 г. в 09:00 часа в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.

 

Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за опазване на околната среда
 • Закона за управление на отпадъците;
 • Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
 • Наредба за обществения ред на Община Варна
 • Закон за държания служител
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

       1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

       1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

       1.3. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________                                                                                                                                                                                       

                                                                    (Нора Момчева)

 

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ" към дирекция „Екология и опазване на околната среда“

при Община Варна     

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2.

НИКОЛИНА БОРИСОВА АСЕНОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3.

СВЕТОМИРА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

4.

ЦВЕТОМИР РАЙЧЕВ ДАКОВ

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

5.

ВЕРОНИКА РУСЕНОВА КУРУДЖИЕВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

6.

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

7.

СЕРГЕЙ ВАСИЛИЙ РОЗБЕРГ

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________                                                                                                                                                                                       

                                                                    (Нора Момчева)

 

Публикувано на 22.06.2020 г.