нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел "Управление на отпадъците” в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

Началник на отдел "Управление на отпадъците" в Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

  

 1. Валери Кирилов Йорданов
 2. Мария Георгиева Колева
 3. Кремена Пенева Стефанова
 4. Иван Тодоров Иванов
 5. Дора Димитрова Илиева
 6. Христо Йорданов Железаров
 7. Албена Асенова Кенанска
 8. Георги Стефанов Янев
 9. Апостол Веселинов Вангелов

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 01.07.2020 г. от 09:00 часа, в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.

Нормативни документи за подготовка:

 1. Закона за управление на отпадъците;
 2. Закон за опазване на околната среда;
 3. Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна
 4. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
 5. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 6. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
 7. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
 8. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 9. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 10. Закон за държавния служител
 11. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 12. Закон за местното самоуправление и местната администрация

           

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

        1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

        1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

        1.3. Минималният резултат за допускане до интервю е 20 верни отговора.

 1. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

            Председател  на конкурсната комисия:     ______(п)________

                                                                                       (Нора Момчева)

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

Началник на отдел "Управление на отпадъците" в Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Светлин Ангелов Димитров

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2.

Светла Златева Атанасова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3.

Красимира Стефанова Павлова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

4.

Николина Борисова Асенова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

5.

Светомира Тодорова Христова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

6.

Вероника Русенова Куруджиева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

7.

Диляна Георгиева Андонова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

8.

Мирослава Руменова Йорданова-Кателиева

Не са представени документи удостоверяващи професионалния опит

9.

Сергей Василий Розберг

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

Председател  на конкурсната комисия:        ________(п)_________

                                                                                   (Нора Момчева)

 

 

Публикувано на 22.06.2020 г.