нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел „Опазване на околната среда” в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

 1. Валери Кирилов Йорданов
 2. Мартин Ванков Иванов
 3. Ростислав Николаев Желев
 4. Нойо Йонков Ноев
 5. Ивелина Стефанова Илиева
 6. Стефана Кръстева Димитрова-Делева
 7. Мартин Николов Нухов
 8. Иван Тодоров Иванов
 9. Христо Йорданов Железаров
 10. Албена Асенова Кенанска
 11. Надежда Георгиева Друмева
 12. Дерия Пекин Ташева
 13. Георги Стефанов Янев
 14. Светослав Ивайлов Симеонов
 15. Звезделин Златев Златев
 16. Апостол Веселинов Вангелов

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 02.07.2020 г. в 09:00 часа в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.

 

Нормативни документи за подготовка:

 1. Закон за опазване на околната среда
 2. Закон за чистотата на атмосферния въздух
 3. Закон за защита от шума в околната среда
 4. Закон за водите
 5. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 6. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 7. Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2025
 8. Закон за държавния служител
 9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

        1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

        1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

        1.3. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.     

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________

                                                                      /Нора Момчева/

 

 

 

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Красимира Стефанова Павлова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2.

Николина Борисова Асенова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3.

Светомира Тодорова Христова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

4.

Вероника Русенова Куруджиева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

5.

Диляна Юлиянова Йорданова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

6.

Диляна Георгиева Андонова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

7.

Цветелина Пламенова Арабаджиева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

8.

Сергей Василий Розберг

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

9.

 Мирослава Руменова Йорданова-Кателиева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

                      

 Председател  на конкурсната комисия:________(п)_________

                                                                          /Нора Момчева/

 

Публикувано на 22.06.2020 г.