нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

при Община Варна

         1.Тодор Николов Колев

         2.Ивелина Петрова Петкова

         3.Валери Кирилов Йорданов

         4.Биляна Станчева Тодорова-Павлова

         5.Ваня Веселинова Владимирова

         6.Мартин Николов Нухов

         7.Милена Руменова Недялкова

         8.Албена Асенова Кенанска

         9.Надежда Георгиева Друмева

         10.Таня Георгиева Милкова

         11.Георги Стефанов Янев

         12.Звезделин Златев Златев

         13.Апостол Веселинов Вангелов

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 30.06.2020 г. от 09,00 часа, в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.

Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за водите
 • Закона за управление на отпадъците;
 • Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 • Закон за държания служител
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация

Система за определяне на резултатите:

         1.Изисквания за решаване на теста:

            1.1. Кандидатите ще решават тест от 30 въпроса.

            1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

            1.3. Минималнен резултат за допускане до интервю - 25 верни отговора.

         2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

         3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

        

 

Председател  на конкурсната комисия:______П_______

                                                                    (Нора Момчева)

 

 

 

СПИСЪК

НА

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

при Община Варна

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

 

1.НИКОЛИНА БОРИСОВА АСЕНОВА

 

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

2.РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ

 

Не отговаря на изискванията за степен на висшето образование

 

3.ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА АРАБАДЖИЕВА

 

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

4.СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА БОШОВА

 

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

Председател  на конкурсната комисия:______П_______

                                                                    (Нора Момчева)

 

Публикувано на 22.06.2020 г.