нашите сайтове english

Подбор за длъжност главен експерт „Недвижимо културно наследство – част архитектурна“ към дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, отдел „Недвижимо културно наследство“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „Недвижимо културно наследство – част архитектурна“ към дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, отдел „Недвижимо културно наследство“ при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър;

1.2.Професионална област – Технически науки в направление Архитектура, строителство и геодезия;

1.3.Две години професионален опит в област

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2. Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 08.07.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при формирането и провеждането на политиката по опазване на културното наследство на територията на община Варна съгласно дейността и функциите на отдел „Недвижимо културно наследство“.

Разглежда и проверява искания за намеси и инвестиционни проекти в защитени територии за опазване на културното наследство по част „Архитектура“.

Подготвя становища, окомплектова преписки, предлага решения по предоставените за съгласуване инвестиционни проекти и технически паспорти на сгради със статут на недвижими културни ценности /НКЦ/.

Дава становища и консултации /устни и писмени/ по прилагане на действащата нормативна уредба във връзка с процедурни и методически въпроси  относно опазване на недвижимите културни ценности, свързани с устройствени и инвестиционни проекти.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената компетентност.

Участва в комисии, работата на които е свързана с прилагане разпоредбите на ЗКН – изготвя обследвания, експертизи, становища. Самостоятелно или съвместно с други специалисти преценява необходимостта от основни ремонти и реконструкции, укрепвания и други по отношение на НКЦ.

Води регистри на недвижимите културни ценности /НКЦ/ на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район, досиета и архив за обекти със статут на НКЦ на територията на община Варна, за които са проведени процедури по ЗКН.

Подготвя обяви, предписания, съобщения, уведомления, констативни протоколи, указания за аварийно-временно укрепване и др.

Координира работата си със общински администрации и централните органи по опазване и охрана на НКЦ – Министерство на културата /МК/, Главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство“ /ГД ИОКН/ и Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.

Оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си.

Участва в процедури по проучване, изготвяне и издаване на писмени становища по ЗКН за НКЦ, които не са с категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в общините от Североизточен планов икономически район, след предоставяне на съответни правомощия и в съответствие с изготвени методически указания от НИНКН и МК.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1270 лева.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Заявление за участие

 

Публикувано на 24.06.2020 г.