нашите сайтове english

Подбор за длъжност младши експерт „Озеленяване” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

 за длъжност Mладши експерт „Озеленяване” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Професионален бакалавър

1.2.Професионална област – технически науки в направление Архитектура, строителство и геодезия, специалност Ландшафтна архитектура;

* Мястото е по заместване.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.        

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2. Автобиография

3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 13.07.2020 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при формирането и провеждането на политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел „Инфраструктурни проекти”;

Участва в дейностите, свързани с проблемите по озеленяването и благоустрояването на територията на община Варна;

Самостоятелно или съвместно с други специалисти извършва проучвания и анализи и определя тенденциите в развитието на проблематиката, по която работи;

Съгласно изискванията на нормативната уредба, разглежда и проверява инвестиционни проекти по част „Oзеленяване“ за сгради и за обекти на техническата инфраструктура, окомплектова преписки и подготвя разрешения за строеж за обекти на парковото строителство, озеленяването и благоустрояването;

Дава становища по проекти на нормативни актове и участва в набиране, обработка и оценка на информация от страната и чужбина в областта, в която работи;

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началника на отдел „Инфраструктурни проекти” и от Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на политиката на Община Варна за изграждане на благоустройствено строителство и поддържане на зелените площи.        

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1160 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Заявление за участие

 

Публикувано на 29.06.2020 г.