нашите сайтове english

Съобщение за провеждане на конкурси за длъжностите към дирекция „Екология и опазване на околната среда“

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

 ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

 

  1. Началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии"
  2. Началник на отдел „Опазване на околната среда”
  3. Началник на отдел "Управление на отпадъците"

 

         Уведомявам допуснатите до участие в гореупоменатите конкурси, че провеждането им се отлага ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

         Допълнително ще бъдат съобщени дата, час и място на провеждане.

 

Председател  на конкурсната комисия:______П_______

                                                                    (Нора Момчева)

 

Публикувано на 01.07.2020 г.