нашите сайтове english

Обява за Конкурс за директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

при Община Варна

 

        1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област –  природни науки, друго.

1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 20.07.2020 г. на адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават и по електронен път на адрес delovodstvo@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
  1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дирекцията. Осъществява контрол по Закона за управления на отпадъците, Наредбите на общински съвет – Варна, свързани с опазване на околната среда и екологията. Контролира изпълнението на задълженията на общината, съгласно Закона за водите и свързаното законодателство, във връзка със стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води, стопанисвани от общината. Контролира извършването на екологични оценки, оценки за съвместимост, ОВОС на проекти.

Осъществява контрол и координация на дейността на сметопочистващите фирми, контрол на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, разделно събиране на масово разпространени отпадъци, опасните отпадъци от домакинствата и биоразградими отпадъци от домакинствата. Участва в разработването и актуализирането на програми, проекти и стратегии насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване.

Осъществява ръководство и контрол по мерките за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми качеството на атмосферния въздух и намаляване на шума в околната среда.

  1. Заплата, определена за длъжността: до 2150 лв.

 

За информация:

Адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 369

Лице за контакт: Зорница Велинова

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация

 

Публикувано на 10.07.2020 г.