нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

при Община Варна

 1. Нойо Йонков Ноев
 2. Биляна Станчева Тодорова-Павлова
 3. Христо Йорданов Железаров
 4. Ивелина Петрова Петкова
 5. Тодор Николов Колев
 6. Мартин Ванков Иванов
 7. Валери Кирилов Йорданов
 8. Албена Асенова Кенанска
 9. Звезделин Златев Златев
 10. Нериман Сюлейманова Мустафова                                     

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 04.08.2020 г. от 14:30 часа, в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.

 

        Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за водите
 • Закона за управление на отпадъците;
 • Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 • Закон за държания служител
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

          Система за определяне на резултатите:

         1.Изисквания за решаване на теста:

         1.1. Кандидатите ще решават тест от 30 въпроса.

         1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

         1.3. Минималнен резултат за допускане до интервю - 25 верни отговора.

         2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

         3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

        

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)____________ 

                                                                   (Нора Момчева)

 

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

при Община Варна

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

 

1. Венцислав Борянов Пешев

 

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.

 

 

 

 

            Председател  на конкурсната комисия: _____(п)_________                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Нора Момчева)