нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжността ръководител

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ набира кандидати за длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА при следните условия: 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование с образователна степен „Магистър“;
 • Професионални области: Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спор;
 • Минимален изискуем професионален опит: 3 години в областта на социалните и здравни дейности.
 1. Ще се счита за предимство:
 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания;
 • Да притежават добра компютърна грамотност - MS „Office”- Word, Excel, Internet.
 1. Основна цел на длъжността и области на дейност:

Да ръководи, планира, организира, контролира и координира работата на екипа за предоставяне на услугите и изпълнението на всички дейности в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и Заместваща грижа с цел създаване на необходимите условия за повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на 90 лица с увреждания от община Варна и техните семейства.   

 1. Преки задължения
 • Планира, организира и контролира всички дейности в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в който се предоставят дневна и почасова грижа за 90 лица с увреждания, мобилна работа, заместваща грижа; подкрепа на родителите и близките на лицата с увреждания, мотивиране и насочване за трудова реализация.
 • Следи и контролира спазването на критериите и стандартите по предоставянето на услугите.
 • Представлява Центъра при установяване на връзки и поддържане на контакти. Популяризира дейността на Центъра.

Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и по домовете на потребителите.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда по образец;
 • Декларация по образец;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др. 
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17.30 ч. на 18.08.2020 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

 1. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа дневно.
 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1 400 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

    За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

Обява

Автобиография

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Декларация

Заявление