нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел „Опазване на околната среда” в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

 1. Нойо Йонков Ноев
 2. Светлана Димитрова Янкова
 3. Албена Асенова Кенанска
 4. Мартин Ванков Иванов
 5. Ивелина Стефанова Илиева
 6. Валери Кирилов Йорданов
 7. Стефана Кръстева Димитрова-Делева
 8. Нериман Сюлейманова Мустафова
 9. Звезделин Златев Златев
 10. Величка Йорданова Димитрова
 11. Христо Йорданов Железаров
 12. Светослав Ивайлов Симеонов

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 17.08.2020 г. в 13:30 часа в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.

Нормативни документи за подготовка:

 1. Закон за опазване на околната среда
 2. Закон за чистотата на атмосферния въздух
 3. Закон за защита от шума в околната среда
 4. Закон за водите
 5. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 6. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
 7. Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2025
 8. Закон за държавния служител
 9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

1.3. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________

                                                                      /Нора Момчева/

 

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

 

1. Николина Петрова Стефанова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

2. Десислава Атанасова Илиева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

3. Светлин Ангелов Димитров

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

4. Пламенка Любенова Кръстева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

5. Станислава Димитрова Станева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

6. Радка Христова Господинова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________

                                                                      /Нора Момчева/