нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати в подбора по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

за длъжност „Ръководител“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 1. Д-р Владимир Любомиров Фурнаджиев
 2. Мирослав Минков Михов
 3. Анна Тодорова Дочева
 4. Албена Димитрова Димитрова
 5. Мирела Иванова Илиева
 6. Зоя Антонова Абаджиева Чалъкова
 7. Стела Светлозарова Бозурова

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Ръководител“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 26.08.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 11.50 часа. 

 

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ  

за длъжност „Ръководител“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Блага Димитрова Василева - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 2. Цветелина Монева Тончева – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Снежана Алексиева Тихолова – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

за длъжност „Психолог“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 1. Блага Димитрова Василева;
 2. Елица Тодорова Тодорова;
 3. Райна Александрова Жечева;
 4. Катрин Веселинова Данчева;
 5. Стела Светлозарова Бозурова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Психолог“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 26.08.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва:

 • от 11.10 часа от № 1 до № 5 вкл. от горепосочения списък.

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ 

за длъжност „Психолог“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Десислава Стоянова Христова – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 2. Ния Симеонова Бурмова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Силвия Несторова Ботинова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

за длъжност „Социален работник“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 1. Стефка Иванова Цонева;
 2. Жасмина Стойкова Стойкова;
 3. Чавдар Петков Златев;
 4. Мирослав Минков Михов;
 5. Ивелина Емилова Василева;
 6. Петя Кирилова Митева;
 7. Борислава Деянова Бонева;
 8. Анна Тодорова Дочева;
 9. Анна Емилова Дряновска;
 10. Стела Светлозарова Бозурова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Социален работник“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 26.08.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва:

 • от 09.30 часа от № 1 до № 6 вкл. от горепосочения списък;
 • от 10.30 часа от № 7 до № 10 вкл. от горепосочения списък.

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ 

за длъжност „Социален работник“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Ния Симеонова Бурмова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 2. Блага Димитрова Василева - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Анна Василева Ангелова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 4. Милчо Георгиев Михайлов - Не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит, който се изисква за длъжността;
 5. Евгения Владимирова Иванова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 6. Даниела Любомирова Чардаклиева – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

за длъжност „Шофьор“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 1. Иван Стоянов Боев;
 2. Венцислав Кирилов Узунов;
 3. Петър Иванова Станчев;
 4. Съби Ганчев Събев.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Шофьор“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 26.08.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва:

 • от 14.00 часа от № 1 до № 4 вкл. от горепосочения списък.

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ 

за длъжност „Шофьор“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Милко Йорданов Георгиев - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 2. Васил Радославов Ненов - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Георги Николов Радев – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 4. Щилян Василев Щерев - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 5. Петър Станев Георгиев - Не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит, който се изисква за длъжността;
 6. Светлозар Зарков Миланов - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 7. Иван Хараламбиев Михайлов – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 8. Жоро Атанасов Желязков - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 9. Тодор Стаматов Костадинов - Не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит, който се изисква за длъжността;
 10. Красимир Гунев Калчев - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 11. Валентин Георгиев Георгиев - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 12. Даян Ивелинов Йорданов - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 13. Валентин Василев Янев - Не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит, който се изисква за длъжността;
 14. Светослав Димитров Стойчев - Представените от кандидата документи не  удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ 

за длъжност „Медицинска сестра“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати: 

 1. Ана Борисова Костадинова – Не отговаря на областта на висшето образование по длъжностната характеристика;
 2. Даринка Николова Павлова - Не е приложила документи, удостоверяващи професионален опит и образователна степен.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Ръководител"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Психолог"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за „Социален работник“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Шофьор"

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност „Медицинска сестра“

 

Публикувано на 24.08.2020 г.