нашите сайтове english

Подбор за длъжност Главен инспектор „Управление на отпадъците“ към дирекция „Екология и опазване на околната среда”, отдел „Управление на отпадъците“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен инспектор „Управление на отпадъците“ към дирекция  „Екология и опазване на околната среда”, отдел „Управление на отпадъците при Община Варна

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Природни науки, друга;

1.3.Две години професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

  1. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника. 

    3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

    4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

   5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 08.09.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

   6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

   7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява контрол по изпълнение на дейностите по Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна, съгл. чл.62, ал.10 на ЗУТ и др. като съставя предписания, констативни протоколи и актове за установени административни нарушения.

Осъществява контрол на строежите във връзка с издадени удостоверения за насочване на строителни отпадъци и маршрути към тях, предотвратяване замърсяването на пътното платно, запрашаване на въздуха и др.

Осъществява контрол върху лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, относно изпълнение на задълженията им по НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

Осъществява контрол върху площадките за дейностите с черни и цветни метали и спазването на други изискванията, определени с общинската Наредба за управление на отпадъците.

Извършва проверки на място и дава становище по жалби и сигнали на граждани, отнасящи се до замърсяване и увреждане на околната среда във връзка с битовите, строителните и опасни отпадъци от бита.

Дава становища, изготвя екологични оценки и мнения, относно даден обект, проект или дейност.

Подготвя и предоставя необходимите отчети по управлението на отпадъците;

Дава мнение и становища за депонирането, преработката и рециклирането на битовите, строителните и опасни отпадъци от бита, при възникнали проблеми.

Подпомага началника на отдел „Управление на отпадъците“ при подготвянето на предложения за използване на общинските фондове за опазване и възпроизводство на околната среда;

Подготвя решения и предлага на Кмета проекти на заповеди, договори, становища, предложения и всякакви други документи, свързани с дейността на отдела и отговаря за законосъобразността и целесъобразността на същите.

Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел „Управление на отпадъците” и Директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда” за реализиране на поставените цели. 

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 950 лева.

Допълнителни плащания и/ или социални придобивки: по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление 

 

Публикувано на 24.08.2020 г.