нашите сайтове english

Подбор за длъжност Старши експерт „Опазване на околната среда“ към дирекция „Екология и опазване на околната среда”, отдел „Опазване на околната среда“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Старши експерт „Опазване на околната среда“  към дирекция  „Екология и опазване на околната среда”, отдел „Опазване на околната среда“ при Община Варна

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Природни науки, друга;

1.3.Една година професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

  1. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 08.09.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на околната среда.

Подготвя методически указания свързани с дейностите по управление и опазване на околната среда насочени към районните администрации, физически и юридически лица, когато това е необходимо.

Изготвя задания и организира обработването и подаването на данни за състоянието на околната среда, събирани от държавни и научни институции, овластени да събират такива;

Организира и участва в разработването и актуализирането на програми, проекти и стратегии насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване.

Организира осъществяването на контрол по спазването на изискванията на законодателството по околна среда;

Изготвя становища свързани с дейностите по разработването и актуализирането на нормативната база, свързана с околната среда и участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи

Изготвя годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност.

Информира гражданите за състоянието на компонентите на околната среда чрез осъществяване на екологични и информационни кампании, съгласно Закона за околната среда.

Провежда и подпомага провеждането на информационни, и образователни програми и кампании, свързани с опазването на околната среда. Осъществява взаимодействие с НПО.

Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за въздействието върху околната среда и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по ОС във връзка с инвестиционни предложения;

Участва в консултативни съвети по Закона за защитените територии и по Закона за биологичното разнообразие.

Предлага мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Следи за изпълнение на мероприятията, заложени в заданието по доизграждане на зелената система и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Предлага мерки за подобряване на акустичната обстановка в гр. Варна. Предлага програми, проекти и решения по изпълнение на “Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда”

Изготвя стратегия за нормите на шум в различните зони на града, съобразно разработения общ устройствен план на гр. Варна.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел „Опазване на околната среда” и Директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда” за реализиране на поставените цели.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 900 лева.

Допълнителни плащания и/ или социални придобивки: по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление

 

Публикувано на 24.08.2020 г.