нашите сайтове english

Меморандум

Меморандум

Меморандум за сътрудничество и партньорство

относно общи усилия и действия за развитие и реализиране потенциала на

Варна – Град на Знанието

 

Днес, 12 август 2020 г. в гр. Варна се сключи меморандум за сътрудничество и партньорство.

Настоящият Меморандум подкрепя усилията на подписалите го страни за интелигентна специализация на Варна, която стъпва върху човешкия капитал на морската столица, изградените връзки между наука и бизнес и положителната динамика в секторите с най-висока добавена стойност.

Поемайки инициатива и ангажимент за дългосрочното развитие на Варна, всички партньори декларират своята подкрепа за бъдещи дейности и усилия в посока реализиране на потенциала на морската столица като Варна – Град на Знанието.

ПРЕАМБЮЛ

 • Като отчитат, че европейската икономика е изправена пред сериозни предизвикателства и се трансформира чрез дигитални, иновативни и зелени решения;
 • Като отчитат, че за успеха и изпреварващото развитие на всеки регион в Европа са нужни ясна визия и общи усилия на всички заинтересовани страни;
 • Като отчитат, че под развитието и потенциала на Варна като икономически център се има предвид както община Варна, така и съседни територии, които са тясно обвързани с икономиката на морската столица;
 • Като отчитат, че Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който се наблюдава постоянен приток на млади и активни хора;
 • Като отчитат положителната динамика в местната икономика и трансформацията към по-висока добавена стойност, в т.ч. притока на чуждестранни инвестиции в дигиталната сфера;
 • Като отчитат, че наред с летния и културния туризъм, големият потенциал на Варна е в преплитането на наука и бизнес, особено в сферите на медицината, информационните технологии, транспортът и морската индустрия;
 • Като отчитат, че ключови за развитието на Варна са шестте висши училища с близо 30 хил. студенти, както и успешните математическа и езикови гимназии;
 • Като отчитат потенциала и доброто партньорство между образователните и научните институции на територията на община Варна;
 • Като отчитат ключовата роля на Община Варна за модерното европейско развитие на България като лидер на Северна България и дългосрочната ангажираност на бизнеса в морската столица

Страните се споразумяха за следното:

Да обединят усилия, да си оказват взаимно съдействие и да си сътрудничат за реализиране на пълния потенциал на Варна – Град на Знанието, като ключови в това отношение са проектите, изброени в настоящия Меморандум.

ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА

 1. Страните декларират своя ангажимент да обединят усилия за реализиране потенциала на Варна – Град на Знанието.
 2. Страните декларират своята готовност да участват в общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и обща работа.
 3. Страните декларират своя ангажимент да подкрепят новия бранд на Варна, като Град на Знанието, и да използват този бранд/слоган в комуникацията на своите инициативи в морската столица, които имат директно отношение към подписания Меморандум.
 4. Страните декларират своята подкрепа за трансформацията на икономиката на Варна, задълбочаване на връзките между наука и бизнес и развитие на секторите с най-голям потенциал, в т.ч. в сферите на туризма, ново ниво на медицината, информационните технологии, транспорта и морската индустрия.
 5. Страните декларират своята подкрепата за развитието на Индустриална зона Варна край Аксаково, като ключов проект за индустриалното и високотехнологично бъдеще на Варна и региона.
 6. Страните декларират подкрепата си за изграждането и развитието на високотехнологичен Квартал на Иновациите в местността „Малка чайка”, който да стъпи върху научната инфраструктура на морската столица и да разгърне потенциала на Варна за индустриални и научно приложни изследвания и иновации, както и да създаде условия за международна конферентна и конгресна дейност.
 7. Страните декларират своята подкрепа за създаването на нов съвременен математико-технологичен кампус, в рамките на който да се изгради и нова модерна сграда на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон".
 8. Страните декларират своята подкрепа за умното и зелено управление на Варна, като Община Варна и компаниите от ИКТ сектора по този Меморандум ще си сътрудничат в намирането на нови и дигитални решения, ще работят за създаването на команден център за подпомагане на умните и зелени градове на Северна България, както и за създаване на възможности за усвояване на нови знания и умения съответстващи на бурното развитие на Европа и света.
 9. Страните декларират своята подкрепа за развитие на човешкия капитал на Варна, като образователните институции и бизнеса по този Меморандум ще си сътрудничат в инициативи за повишаване знанието и уменията на младите и активни граждани на Варна и ще работят за създаване на среда за тяхната съвременна изобретателност, реализация, и предпоставки за европейска конкурентноспособност.
 10. Страните декларират тяхната съпричастност към развитието на модерна градска среда, нови практични градоустройствени решения, на експортно ориентирана индустрия, изграждне на нова библиотека, подкрепят социализацията на района на Морска гара и биха се включили с нови идеи и проекти за града и региона.

Настоящият меморандум няма правна сила, но отразява намеренията за сътрудничество и общи действия между подписалите го страни.

Меморандумът е отворен и към него по всяко време може да се присъединят и други организации/компании, които чрез дейността си ще подкрепят усилията за развитие на потенциала на Варна.

 

Меморандум за сътрудничество и партньорство относно общи усилия и действия за развитие и реализиране потенциала на Варна – Град на Знанието

 

Декларация - Биотехнологичен и здравен клъстер

Декларация - Клъстер Изкуствен Интелект България

Декларация - Сдружение "Обединено дрон общество"

Декларация - МайМаркет АД

Декларация - Българска работодателска асоциация иновативни технологии

Декларация - Професионална асоциация по роботика и автоматизация

Декларация - Енвижън Технолоджис ЕООД

Top