нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност хигиенист

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ набира кандидати за длъжността ХИГИЕНИСТ - 1 щатна бройкапри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква.

     1.1. Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания.
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:

Длъжността е свързана с хигиенизиране и подържане на чистотата на територията в „Центъра за подкрепа на лица с увреждания и в „Заместващата грижа“. Пряко ангажиран да поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи.

 1. Преки задължения:
 • Поддържа необходимата хигиена в сградата и двора в работните дни от месеца, в рамките на 8 часа на ден. Подпомага обслужването на лицата с увреждания - помощ при хранене, отсервиране, придвижване при възникнала потребност;
 • Ежедневно почиства от прах и замърсяване обзавеждането в работните, в битови, в сервизни помещения и общите части към тях - врати, прозорци, дворни места. Поддържа ги в добро състояние според климатичните условия. Почистване на техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация;
 • Следи за наличието на петна и наслагания по стени, под, таван, обзавеждане и оборудване, като осъществява своевременното им отстраняване, без да бъдат засегнати почистваните повърхности;
 • Почиства и дезинфекцира два пъти дневно – сутрин и вечер, а при необходимост и по-често санитарните помещения и следи за непрекъснатото наличие на необходимите консумативи в тях. Прави влажна дезинфекция на вратите на тоалетните, мивките и батериите;
 • След приключване на работната смяна проверява всички помещения за забравени включени електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
 • Почиства от прах и замърсяване и техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация;
 • При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на персонала и ползвателите на социалните услуги;
 • Съхранява на недостъпно за потребители място хигиенните материали, дезинфекционните средства и инструменти;
 • Води ежедневно рапортна тетрадка.

Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец).
 • Автобиография (по образец).
 • Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда по образец.
 • Декларация по образец.
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др. 
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 23.09.2020 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 750 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".  
 2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

    За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

 

Обява

Автобиография

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Декларация

Заявление

 

Публикувано на 31.08.2020 г.