нашите сайтове english

Списък на допуснати до събеседване кандидати в подбора за длъжност медицинска сестра

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Медицинска сестра“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати: 

  1. Ирина Йорданова Димитрова;
  2. Минка Стоянова Бояджиева;
  3. Даринка Николова Павлова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 17.09.2020 г. от 16.00 часа на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, етаж 13, стая 1305.

 

Списък на допуснати до събеседване кандидати в подбора за длъжност „Медицинска сестра“

 

Публикувано на 16.09.2020 г.