нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност медицинска сестра по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ набира кандидати за длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 щатна бройка“ при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • Образование: Висше;
 • Образователна степен: Професионален бакалавър; Специалност: „Медицинска сестра“;
 • Професионална област: Здравеопазване и спорт;
 • Минимален изискуем професионален опит: 1 година професионален опит.

1.1. Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания;
 • Да притежават добра компютърна грамотност - MS „Office”- Word, Excel, Internet.

2. Основни цели на длъжността и области на дейност:

Медицинска грижа за потребителите в Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, Заместваща грижа и в мобилната работа. Изготвя, организира и провежда програми и дейности за профилактика и опазване здравето на потребителите. Организира и провежда здравни консултации и подкрепа на семейството на потребителите.

3. Преки задължения:

 • Работи в екип с персонала на Центъра за подкрепа на лица с увреждания и Заместващата грижа и носи пряка отговорност за всяка дейност, която извършва. Участва в дейности във връзка с цялостното обгрижване на потребителите, провежда сутрешен филтър, следи личната хигиена и общото здравословно състояние.
 • Активно участва в мултидисциплинарния екип при изготвянето на Оценка на потребностите и Индивидуален план за грижа на всеки един от потребителите на услугите.
 • Отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи. Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, други здравни грижи и за снабдяване с предписаните лекарства. Поддържа контакти с личните лекари на потребителите.
 • Дава първа помощ и оказва долекарска помощ при необходимост до пристигане на екип на ЦСМП.

Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и по домовете на отребителите.

4. Начин за провеждане на подбора:

 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

5. Необходими документи за участие:

 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец).
 • Автобиография (по образец).
 • Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда по образец.
 • Декларация по образец.
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др. 

6. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 10.09.2020 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – сумирано изчисляване на работното време.

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 950 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

    За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

 

Обява за подбор за длъжността медицинска сестра

Документи за кандидатстване

 

Публикувано на 25.08.2020 г.