нашите сайтове english

Списък с класирани за длъжност медицинска сестра

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

 

по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“.

След проведено интервю на 17.09.2020 г. с кандидати за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ по по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0004-С01, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати, демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността „Медицинска сестра“ по следния начин:

  1. Даринка Николова Павлова;
  2. Минка Стоянова Бояджиева ;
  3. Ирина Йорданова Димитрова.

 За сключване на трудов договор ще бъде поканен първият кандидат. При отказ от негова страна да заеме длъжността, ще бъде поканен следващият класиран кандидат.

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел.052/ 820 343.

 

Списък с класирани за длъжност медицинска сестра

 

Публикувано на 21.09.2020 г.