нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати в подбора

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Трудотерапевт“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати: 

 1. Нели Александрова Андонова - Представените от кандидата документи не отговарят на областта на висшето образование по длъжностна характеристика и не са представени документи, удостоверяващи  изискуемия професионален опит;
 2. Златина Костова Костова – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Поля Маринова Вътева-Игнатова - Представените от кандидата документи не  удостоверят наличието на изискуемия професионален опит. 

Няма допуснати кандидати.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Медицинска сестра“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1. Минка Стоянова Бояджиева;
 2. Ирина Йорданова Димитрова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 01.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 11,00 часа

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Социален работник“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Нели Александрова Андонова - Представените от кандидата документи не отговарят на областта на висшето образование по длъжностна характеристика;
 2. Виктория Тодорова Панайотова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Надежда Йорданова Великова - Представените от кандидата документи не отговарят на областта на висшето образование по длъжностната характеристика и не са представени документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит;
 4. Симона Марева Стефанова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 5. Илиана Недялкова Кръстева – Кандидатът не е представил документи, удостоверяващи професионален опит и образование, които се изискват за длъжността;
 6. Поля Маринова Вътева-Игнатова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

Няма допуснати кандидати.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Санитар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до участие следните кандидати:

 1. Десислава Георгиева Андреева;
 2. Калина Димитрова Тенева;
 3. Николина Стефанова Гайдарджиева.

 Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Санитар“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 01.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10,30 часа

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Рехабилитатор“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до участие следния кандидат:

 1. Димитричка Недева Димитрова.

 Допуснатият кандидат следва да се яви на събеседване за длъжността „Рехабилитатор“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 01.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията) от 10,00 часа

 

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Рехалитатор“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Югсел Гюрселов Юсуфов – Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 2. Пламена Иванова Петрова – Представените от кандидата документи не  удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Поля Маринова Вътева - Игнатова - Представените от кандидата документи не  удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Арттерапевт“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до участие следните кандидати:

 1. Веселка Захариева Георгиева;
 2. Мария Петкова Поппеткова-Гичева.

 Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Арттерапевт“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 01.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10,10 часа. 

 

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Арттерапевт“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Невена Божидарова Ценкова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 2. Екатерина Видева Танева - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит;
 3. Нели Александрова Андонова - Представените от кандидата документи не удостоверят наличието на изискуемия професионален опит.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до участие следния кандидат:

 1. Калина Димитрова Тенева.

 Допуснатият кандидат следва да се яви на събеседване за длъжността „Хигиенист“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 01.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10,50 часа.

 

  

СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следния кандидат:

 1. Светлан Стефанов Петров - Кандидатът не е представил документи, удостоверяващи образованието, коeто се изискват за длъжността.

 

Списък на недопуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Трудотерапевт“

Списък на допуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Медицинска сестра“

Списък на недопуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Социален работник“

Списък на допуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Санитар“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Рехабилитатор“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Арттерапевт“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжност „Хигиенист“

 

Публикувано на 30.09.2020 г.