нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност рехабилитатор

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ набира кандидати за длъжността РЕХАБИЛИТАТОР – 1 щатна бройкапри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образование: Висше;
 • Образователна степен: Бакалавър;
 • Професионална област: Здравеопазване и спорт; Специалност: „Кинезитерапия“ и „Рехабилитатор“;
 • Професионален опит: не се изисква.

 

 • Ще се счита за предимство:
 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания;
 • Да притежават добра компютърна грамотност - MS „Office”- Word, Excel, Internet.
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:
 • Длъжността е свързана с използването на рехабилитационни методи, както и прилагане на корекционни техники на работа за подобряване и възстановяване на увредените функции на потребителите, с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневието. Индивидуално консултиране на близките/обгрижващите, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
 • Предоставя услуги за двигателно развитие на лица с увреждане или проблеми в развитието в Центъра и в „Заместващата грижа“.
 1. Преки задължения:
 • Участва в мултицисциплинарен екип с други специалисти на Центъра при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на потребителите и на индивидуални планове за подкрепа.
 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на хората с увреждания и родителите им, като посещава домовете им и „Заместващата грижа“;
 • Разработване на рехабилитационни програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации, за работа с родители на лицата с увреждания;
 • Изследване на моторното развитие на всяко лице, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на лицата с увреждания;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на моторното развитие на лицата във връзка с конкретното увреждане и подпомага  семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси.

Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и по домовете на потребителите.

 

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);
 • Декларация (по образец);
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др.

 

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 16.10.2020 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа.

 

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1 000 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).

 

 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".

 

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

    За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

Автобиография

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Декларация

Заявление

 

Публикувано на 05.10.2020 г.