нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност ветеринарен лекар

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование – Магистър

         1.2.Професионална област – Ветеринарна медицина

         1.3.Една година професионален опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         3.2. Автобиография

         3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

         3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 23.10.2020 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         6.1.Основна цел на длъжността:

                 6.1.1. Грижи за животните в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“ и ветеринарномедицинското им обслужване.

                 6.1.2. Участва активно в процедури по ЗОП, свързани с доставките на храни и ветеринарномедицински продукти за нуждите на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Осъществява контрол по своевременното доставяне на медикаменти и тяхното компетентно разходване.

Участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на бездомните кучета в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Изготвя разходни норми за храна и медикаменти, според здравословното състояние на животните настанени в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Извършва дейностите кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на животните.

Извършва преглед при постъпване на животните и изписване на животните.

Съхранява и води отчетността на храна, упойки, медикаменти, инструменти и консумативи използвани за дейността на „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Своевременно привежда дейността на „Общински приют за безстопанствени кучета“ в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна.

Води надлежно изискуемата документация.

Участва в работни групи и комисии по проблемите на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Управителя на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“ и Началника на отдел „Опазване на обществения ред“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

         6.2.Области на дейност: Ветеринарномедицинско обслужване в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните и други.

    

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1300 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 08.10.2020 г.