нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност младши експерт “Координатор”

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 за длъжност Младши експерт “Координатор”

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

        1.1.Степен на завършено образование – Професионален бакалавър

                1.2.Професионална област – Икономика, друго

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         3.2. Автобиография

         3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 23.10.2020 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         6.1.Основна цел на длъжността:

                 6.1.1. Води служебното стандартно деловодство на ОПБК и подпомага Управителя при извършването на сроковия контрол.

                 6.1.2. Изготвя доклади, обработва сигнали от юридически и физически лица, жалби, заявления по ЗДОИ, както и проекти на отговори по тях.

                 6.1.3. Подготвя отчети и справки относно изискуемите месечни финансови документи от Дирекция “Финансово – стопански дейности”.

                 6.1.4. Организира процеса по осигуряване на храна, медикаменти и консумативи за животните в ОПБК, оформя заявки и  координира своевременната им доставка.

                 6.1.6. Събира и обработва информация, във връзка с изготвянето на отчети, справки, становища и др. във връзка с дейността на ОПБК.

                 6.1.7. Своевременно подготвя и актуализира информацията в сайта на ОПБК.

                 6.1.8. Въвежда информация в регистри(електронни и други), съгласно действащото законодателство и Правилника за вътрешния ред и организацията на работата в ОПБК.

                 6.1.9. Води необходимата документация, относно годността на личните предпазни средства ползвани от служителите на ОПБК и организира снабдяването им с нови.

         6.2.Области на дейност: Координация на дейността на Общински  приют за безстопанствени кучета.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1020 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 08.10.2020 г.