нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност cтарши инспектор „Контрол и регистрация”

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 за длъжност Старши инспектор „Контрол и регистрация” към Дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”, Звено „Контрол и регистрация”, дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование –Бакалавър

         1.2.Професионална област – Стопанска, друга

         1.3.Една година професионален опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

         3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         3.2. Автобиография

         3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

         3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 23.10.2020 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността:

Води деловодство на постъпилите в звеното сигнали, жалби, писма, заявления във връзка с реда за отглеждане на домашни животни на територията на Община Варна и следи за тяхното отработване в срок.

Извършва проверки, контролира и санкционира нарушителите по Наредба за обществен ред. 

Изготвя доклади и отговори във връзка с постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани, организации и юридически лица.

Извършва проверки за регистрацията на домашни любимци в електронния регистър на Община Варна.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1090 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 08.10.2020 г.