нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати в подбора

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Медицинска сестра“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1. Светла Йорданова Иванова;
 2. Стефана Николова Наумова - Герчeва.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 27.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10,00 часа.

 

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Рехабилитатор“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1.  Югсел Гюрселов Юсуфов;
 2.  Денис Даниелов Симов;
 3.  Поля Маринова Вътева-Игнатова

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Рехабилитатор“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 27.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10,20 часа.

 

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Санитар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1. Тодорка Желева Димитрова;
 2. Лариса Алексеевна Петренко;
 3. Камен Атанасов Соколов.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Санитар“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 27.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10,50 часа.

 

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Социален работник“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1. Талят Аптулов Ефраимов;
 2. Алевтина Святославовна Тихова;
 3. Йовка Ангелова Георгиева.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Социален работник“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 27.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 11,20 часа.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Трудотерапевт“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1. Дорияна Иванова Кирчева;
 2. Мария Петкова Поппеткова - Гичева.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Трудотерапевт“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 27.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 11,50 часа.

 

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 1. Галенка Иванова Йосифова;
 2. Катя Симеонова  Димитрова;
 3. Иванка Трифонова Бобева.

 Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Хигиенист“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 27.10.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 12,10 часа.

 СПИСЪК

 НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Социален работник“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

 1. Дорияна Иванова Кирчева - Приложените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит за длъжността;
 2. Лариса Алексеевна Петренко - Представените от кандидата документи не отговарят на областта на висшето образование по длъжностна характеристика и приложените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит за длъжността;
 3. Калоян Константинов Ризов – Не е приложил документи, удостоверяващи  наличието на изискуемия професионален опит.

Публикувано на 23.10.2020 г.