нашите сайтове english

Обява за конкурс за Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“

в ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ“

към ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област –  технически науки; социални, стопански и правни науки;

1.3.Професионален опит – 2 години или придобит ранг ІV младши.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 20.11.2020 г. на адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават и по електронен път на адрес delovodstvo@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         Осъществява последващ контрол на дейността на служителите от отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“. Извършва контрол на въведените в софтуерния продукт декларирани данни чрез засичането им от данъчните декларации с тези от придружаващите ги документи, издадени от компетентните органи и чрез  искане на информация от трети лица. Осъществява контрол на обработените данни, получени от Агенция по вписвания-Варна, нотариусите, общината, районите и кметствата. Извършва проверка на издадените Ревизионни актове  при спазване разпоредбите на ДОПК.

         Осъществява контрол на издадените Актове за прихващане и възстановяване и Актове за установяване на задължения. Установява административни нарушения и съставя АУАН.

7.Заплата, определена за длъжността: до 1350 лв.

 

За информация:

Адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 369

Лице за контакт: Зорница Велинова

 

Заявление за участие

Декларация

 

Публикувана на 10.11.2020 г.