нашите сайтове english

Списък на допуснати до събеседване кандидати в подбора за длъжности лекар и санитар

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Лекар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следния кандидат: 

 Д-р Людмила Вичева Колева.

Допуснатият кандидат следва да се явят на събеседване за длъжността „Лекар“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 17.11.2020 г. от 09.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, етаж 13, стая 1305.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „Санитари“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до участие следните кандидати:

 

  1. Снежана Николова Иванова;
  2. Стойка Димитрова Димитрова;
  3. Ани Димитрова Станкова;
  4. Маджиде Рюстемова Салиева;
  5. Васил Радославов Ненов;
  6. Тотка Великова Тодорова;
  7. Антоанета Първанова Йорданова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Санитари“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 17.11.2020 г. от 09.40 часа на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, етаж 13, стая 1305.

 

Публикувано на 16.11.2020 г.