нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжността „Санитар“ в подбора по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

 СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „САНИТАР“

 по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“

След проведено интервю с кандидати за заемане на длъжността „Санитар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0004-С01, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати, демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността „Санитар“ по следния начин:

  1. Маджиде Рюстемова Салиева;
  2. Антоанета Първанова Йорданова;
  3. Снежана Николова Иванова;
  4. Васил Радославов Ненов;
  5. Ани Димитрова Станкова.

За сключване на трудови договори ще бъдат поканени първите трима кандидати. При отказ от тяхна страна да заемат длъжността, ще бъде поканен следващият класиран кандидат.

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел. 052/ 820 343.

 

Публикувано на 18.11.2020 г.