нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“ в отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“

 В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ“

КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

             1.Красимир Иванов Недев

             2.Лазарина Георгиева Тунева

             3.Росица Веселинова Климентова-Петкова

             4.Виолета Симеонова Василева

             5.Мариана Николаева Кръстева

             6.Калин Пламенов Петков

             7.Пламен Христов Кузманов

             8.Филчо Йорданов Филипов

             9.Йорданка Димитрова Радева

             10.Величка Йорданова Димитрова

             11.Мила Красимирова Славова

             12.Петя Кинчева Кателиева-Илчева

             13.Биляна Иванова Рашкова

             14.Любомир Захариев Драгнев

             15.Ангел Кирилов Киров

             16.Цецка Маринова Стоянова        

             Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 10.12.2020 г. от 09,30 часа, в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.        

             Нормативни документи за подготовка:

  • Закон за местните данъци и такси
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
  • Наредба на Общински съвет Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
  • Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна
  • Закон за държавния служител
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

             Система за определяне на резултатите:

         1.Изисквания за решаване на теста:

         1.1. Кандидатите ще решават тест от 20 въпроса.

         1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

         1.3. Минималнен резултат за допускане до интервю - 15 верни отговора.

         2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

          3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

            Председател  на конкурсната комисия:______П_______ (Нора Момчева)

 

 

С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“

В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА 

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

 

1.НИКОЛИНКА СПАСОВА ЯНКОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

2.ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

3.ФАНТИМА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

4.ТЕОДОРА АНТОНОВА АНДОНОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

5.ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ЛАЗАРОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

6.ВАНЯ ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

7.ИВАН ГРОЗДАНОВ ПЕТРОВ

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

            

Председател  на конкурсната комисия:______П_______ (Нора Момчева)