нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за държавен служител на длъжност директор на дирекция „Местни данъци” при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

 

 1. Йорданка Димитрова Радева
 2. Саркис Мардик Дуварджиян
 3. Станислава Руменова Илиева
 4. Величка Йорданова Димитрова
 5. Ангел Кирилов Киров

         Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.12.2020 г. в 09:30 часа в сградата на Община Варна, ет.4, стая 402.

Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за местните данъци и такси
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Наредба на Общински съвет Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
 • Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

1.1. Кандидатите ще решават тест от 30 въпроса.

1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

1.3. Минимален резултат за допускане до интервю - 25 верни отговора.

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

                                                                          /Нора Момчева/

 

С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Фантима Иванова Янкулова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2.

Петя Радева Чанева

Представените документи не удостоверяват наличието на диплома в изискуемата професионална област

3.

Мила Красимирова Славова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

                                                                          /Нора Момчева/